Statut przedszkola niepublicznego sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Zakopanem

Rozdział 1

POSTANIOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole im. Jana Pawła II Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK
 2. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: Przedszkole Sióstr Urszulanek
 3. Przedszkole im. Jana Pawła II Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK jest przedszkolem niepublicznym.
 4. Siedzibą Przedszkola jest budynek stanowiący własność Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Zakopanem przy ul. Jaszczurówka 2 .

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, reprezentowane przez Przełożoną Centrum s. Beatę Mazur, mającą swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Wiślanej 2 .
 2. Organ prowadzący odpowiada za działalność Przedszkola. Do zadań organu prowadzącego należy przede wszystkim:
  1. nadanie Przedszkolu statutu i dokonywanie w nim zmian;
  2. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora Przedszkola;
  3. powoływanie i odwoływanie dyrektora Przedszkola;
  4. nadzór nad całokształtem działalności Przedszkola, a w szczególności nad jego charakterem wychowawczym;
  5. nadzór i kontrola Przedszkola pod względem administracyjno-finansowym i prawnym;
  6. wykonywanie remontów i zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
 3. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 2.4 organ prowadzący może organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych przedszkoli.

Rozdział 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Podstawowym celem działalności przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie wszechstronnego, indywidualnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem
 2. społeczno-kulturowym i przyrodniczym oraz wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej.

 3. Podstawowy cel realizowany jest przez wypełnianie zadań w zakresie wychowania religijnego, umysłowego, moralnego, społeczno—patriotycznego, estetycznego, fizycznego i zdrowotnego zgodnie z założeniami systemu wychowawczego św. Urszuli Ledóchowskiej oraz zapewnianie bezpiecznych warunków rozwoju dziecka.

§ 4

 1. Zadania z dziedziny wychowania religijnego i moralnego są realizowane w placówce poprzez:
  1. przekazywanine treści zgodnych z chrześcijańską wizją osoby, głoszoną przez Kościół katolicki
  2. oddziaływania wychowawcze uwzględniające zasady i wartości ewangeliczne
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek
  4. wdrażanie do udziału w praktykach religijnych
 2. Zadania z zaresu wychowania umysłowego, społeczno – patriotycznego, estetycznego, fizycznego i zdrowotnego przedszkole realizuje poprzez:
  1. realizację programu wychowania przedszkolnego uwzgledniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z charakterem wychowawczym placówki;
  2. prowadzenie systematycznych zajęć wychowawczo—dydaktycznych;
  3. organizowanie zajęć dodatkowych w różnych formach;
  4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi.
 3. Zadania z zakresu tworzenia bezpiecznych warunków realizowane są poprzez:
  1. zapewnienie każdemu dziecku szacunku dla jego godności i tożsamości regionalnej, narodowej, kulturowej i religijnej;
  2. zapewnienie dzieciom stałej opieki nauczyciela w przedszkolu i podczas zajęć poza przedszkolem;
  3. uwzględnianie w swoich działaniach wymogów bezpieczeństwa i higieny.
 4. Przedszkole, jako placówka wychowania katolickiego, wypełnia swe zadania we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi), instytucjami kościelnymi i świeckimi wspierającymi jego działalność.

§ 5

 1. Przedszkole może udzielać dzieciom pomocy Iogopedycznej, psychologicznej i w zakresie korygowania wad postawy, organizując zajęcia z wychowankami oraz konsultacje dla rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli ze specjalistami z tych dziedzin.

Rozdział 3

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 6

 1. Ogranami Przedszkola są:
  1. dyrektor,
  2. zespół edukacyjny
 2. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą, mają możliwość podejmowania działań oraz inicjatyw w zakresie swoich zadań i kompetencji.

§ 7

 1. Dyrektor kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym:
  1. zgłasza właściwej jednostce samorządu terytorialnego, prowadzącej ewidencję przedszkoli niepublicznych, zmiany zaistniałe w danych dotyczących Przedszkola zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, powstałych już po zarejestrowaniu placówki;
  2. ustala wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Zgromadzenie Przedszkola;
  3. dostarcza organowi właściwemu do udzielania dotacji informacji o planowanej liczbie dzieci w Przedszkolu;
  4. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola.
 3. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością Przedszkola;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nauki, wychowania i opieki oraz stwarza warunki harmonijnego i integralnego rozwoju wychowanków;
  4. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom w czasie zajęć;
  5. dopuszcza do użytku w Przedszkolu program wychowania przedszkolnego;
  6. sporządza arkusz organizacji Przedszkola;
  7. troszczy się o tworzenie w przedszkolu wspólnoty oraz rodzinnej atmosfery;
  8. w porozumieniu z organem prowadzącym zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
  9. przydziela nauczycielom i pracownikom obsługi stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
  10. współdziała z nauczycielami i pozostałymi pracownikami w wypełnianiu zadań przedszkola oraz wspomaga doskonalenie zawodowe;
  11. dysponuje środkami finansowymi Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, pozostając pod nadzorem organu prowadzącego;
  12. koordynuje, wspiera i nadzoruje realizację kodeksu zachowań wobec dzieci będących pod opieką Sióstr Urszulanek SJK;
  13. prowadzi i archiwizuje dokumentację Przedszkola.
 4. Dyrektor Przedszkola planuje i realizuje nadzór pedagogiczny, któremu podlega przede wszystkim:
  1. przestrzeganie Statutu Przedszkola;
  2. realizacja programu wychowawczego i wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  3. prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli;
  4. prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  5. przestrzeganie praw dziecka;
  6. przestrzeganie dyscypliny i porządku pracy;
  7. przestrzeganie przepisów bhp;
  8. przestrzeganie terminowego wywiązywania się z przydzielonych obowiązków.

§ 8

 1. Zespół edukacyjny jest organem kolegialnym, do którego należą nauczyciele i pedagogiczny personel pomocniczy.
 2. Zespół edukacyjny współdziała z dyrektorem i jest organem doradczym w realizacji zadań statutowych placówki.
 3. Do kompetencji zespołu edukacyjnego należą:
  1. współtworzenie i realizacja planów pracy Przedszkola;
  2. współtworzenie planów doskonalenia zawodowego i formacji osobowej;
  3. wyrażanie opinii w sprawie programu wychowania przedszkolnego;
  4. wyrażanie opinii w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola.
 4. Osoby tworzące zespół edukacyjny są zobowiązane do zachowania tajemnicy, nie ujawniania spraw omawianych na spotkaniach zespołu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

Rozdział 4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 9

 1. Organizację pracy w danym roku szkolnym określa plan organizacyjny Przedszkola.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa obejmująca dzieci w zbliżonym w wieku.
 3. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia obowiązków szkolnego (w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku).
 4. Liczba dzieci przyjętych do grupy nie może przekraczać 25 (dwadzieścia pięć).

§ 10

 1. Podstawowymi formami aktywności dzieci w Przedszkolu są:
  1. zabawy i prace dowolne,
  2. czynności samoobsługowe,
  3. prace użyteczne,
  4. zajęcia dydaktyczne zaplanowane przez nauczyciela,
  5. zajęcia dodatkowe,
  6. imprezy i uroczystości okolicznościowe,
  7. spacery i wycieczki, w tym wycieczki dla dzieci i ich rodzin.
 2. Czas trwania zajęć dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci.
 3. W Przedszkolu dzieci wdrażane są do codziennej modlitwy.
 4. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 5. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i możliwości.

§ 11

 1. Organizacja pracy Przedszkola określona jest przez ramowy rozkład dnia, który ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielami, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad daną grupą, ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 12

 1. Przedszkole pracuje przez cały rok od poniedziałku do piątku.
 2. Obowiązują następujące przerwy w pracy Przedszkola:
  1. w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
  2. ustalony okres w czasie letnim (lipiec — sierpień),
  3. terminy przerw są ustalane przez dyrektora, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i rodzicami.
 3. Dzienny czas pobytu dziecka w Przedszkolu nie może przekraczać 10 godzin.

§ 13

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju wychowanków, Przedszkole organizuje żywienie.
 2. Korzystanie z posiłków w Przedszkolu jest odpłatne.
 3. Szczegółowe warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole.
 4. W zależności od długości pobytu i warunków ustalonych z rodzicami (opiekunami prawnymi) Przedszkole zapewnia wychowankom:
  1. śniadanie,
  2. obiad,
  3. podwieczorek.
 5. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy Przedszkola

§ 14

 1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwośc korzystania z:
  1. pomieszczeń do nauczania, wychowania opieki,
  2. placu zabaw,
  3. pomieszczeń sanitarno—higienicznych i szatni,
  4. posiłków.

§ 15

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. Upoważnienie może być jednorazowe lub na określony czas.
  1. rodzice (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione) w chwili przyprowadzenia dziecka są zobowiązani do wejścia z dzieckiem na teren Przedszkola i przekazania go pod opiekę nauczyciela;
  2. odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Przedszkola przez osobę upoważnioną przejmują rodzice (opiekunowie prawni);
  3. rodzice (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione) odbierają dziecko z Przedszkola przed godziną zamknięcia placówki;
  4. w przypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione) nie przejmą opieki nad dzieckiem, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi, który zapewnia dziecku opiekę do czasu przekazania go rodzicom (opiekunom prawnym);
  5. w przypadku, o którym mowa w ust. 4, Przedszkole może obciążyć rodziców (opiekunów prawnych) kosztami dodatkowej opieki nad dzieckiem.

Rozdział 5

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 16

 1. Cele i zadania statutowe Przedszkola realizowane są przez pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi.
 2. Wszyscy pracownicy powinni utożsamiać się z misją Przedszkola przez sposób realizacji zadań oraz przykład postępowania.
 3. Pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy obsługi są zatrudniani w placówce na podstawie umowy o pracę i podlegają przepisom Kodeksu Pracy oraz Karty Nauczyciela w zakresie obowiązującym przedszkola niepubliczne prowadzone przez kościelne osoby prawne.
 4. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za sprawne działanie Przedszkola i utrzymanie obiektu w ładzie i czystości.
 5. Każdy z pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi podpisuje i przyjmuje do realizacji szczegółowy zakres obowiązków oraz kodeks zachowań wobec dzieci będących pod opieką Sióstr Urszulanek SJK.
 6. W Przedszkolu niektóre zadania mogą wykonywać również osoby współpracujące z placówką w ramach umów cywilno—prawnych lub wolontariatu. Charakter zadań powierzonych tym osobom musi być zgodny z przepisami ogólnymi dotyczącymi takiej współpracy.
 7. Pracownicy placówki mają prawo odwoływania się do organu prowadzącego.

§ 17

 1. Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
 2. Nauczyciel ma prawo do:
  1. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora i zespołu edukacyjnego, wyspecjalizowanych placówek, poradni i instytucji naukowych;
  2. wyboru metod, sposobów, form i pomocy w realizacji programu wychowania przedszkolnego w przydzielonej sobie grupie;
  3. realizacji ścieżki awansu zawodowego.
 3. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci;
  2. odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
  3. udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy taka pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców (opiekunów prawnych) o zdarzeniu;
  4. respektowanie praw dziecka;
  5. realizowanie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez dyrektora. Wykonywanie innych zajęć i czynności wynikających z celów i zadań przedszkola, w tym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, czynności związane z organizowaniem i porządkowaniem warsztatu pracy, dbanie o estetykę pomocy i materiałów dydaktycznych oraz pomieszczeń;
  6. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz prowadzenie dokumentacji takiej, jak: arkusze obserwacji dzieci, plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i zapis w dzienniku;
  7. współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o postępach i trudnościach dziecka;
  8. współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno—pedagogiczną lub opiekę zdrowotną;
  9. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
  10. przeprowadzenie — w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej — diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole;
  11. doskonalenie warsztatu pracy, podnoszenie poziomu wiedzy psychologiczno—pedagogicznej;
  12. formacja religijna.

Rozdział 6

RODZICE I WYCHOWANKOWIE

§ 18

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w Przedszkolu;
  2. uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  3. uczestniczenia w zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem;
  4. zgłaszania opinii i uwag o pracy Przedszkola do dyrektora oraz organu prowadzącego.
 2. Do obowiązków rodziców należy:
  1. przestrzeganie niniejszego Statutu;
  2. współdziałanie z przedszkolem w celu uzgodnienia oddziaływań opiekuńczo-wychowawczo—dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka;
  3. przekazanie dyrektorowi Przedszkola — uznanych przez rodziców za istotne — danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, by mu zapewnić odpowiednią opiekę podczas pobytu w Przedszkolu;
  4. przestrzeganie godzin pracy Przedszkola;
  5. terminowe uiszczanie opłat za Przedszkole;
  6. zgłaszanie nieobecności i chorób zakaźnych dziecka;
  7. informowanie o zmianie danych personalnych dziecka;
  8. uczestniczenie w zebraniach orach uroczystościach o charakterze integracyjnym i releigijnym

§ 19

 1. Wychowankowie mają prawo do:
  1. podmiotowego i życzliwego traktowania;
  2. ochrony i poszanowania godności osobistej;
  3. stałej opieki podczas zajęć w Przedszkolu, jak i poza jego terenem;
  4. właściwej organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, w tym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny;
  5. ochrony tożsamości;
  6. ochrony przed różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
 2. Wychowanek ma obowiązek:
  1. angażować się w zajęcia organizowane przez Przedszkole;
  2. z szacunkiem traktować inne dzieci oraz osoby dorosłe;
  3. po zakończonej zabawie lub pracy posprzątać miejsce pracy lub zabawy;
  4. słuchać i wykonywać polecenia nauczyciela;
  5. zachowywać zasady bezpieczeństwa;
  6. szanować mienie Przedszkola i innych osób;
  7. zachować czystość i porządek na terenie Przedszkola;
  8. zgłaszać nauczycielowi konieczność oddalenia się poza wyznaczone miejsce prowadzenia zajęć czy zabawy;
  9. zgłaszać niedyspozycje zdrowotne.
 3. Dzieci wdrażane są do przestrzegania umów ustalonych z nauczycielem i wychowankami poszczególnych grup wiekowych, zapewniających wszystkim bezpieczeństwo i respektowanie praw drugiej osoby.

§ 20

 1. Za dobre zachowanie i wyróżniające postępy dydaktyczne wychowanek może być nagradzany.
 2. Nagrodą dla wychowanka mogą być w szczególności pochwały ustne, znaczki, naklejki, odznaki, listy gratulacyjne, dyplomy.

§ 21

 1. Za zawinione niestosowanie się do obowiązującego w Przedszkolu porządku dziecko może być ukarane zgodnie z Programem Wychowawczym Przedszkola (np.: naprawienie szkody, upomnienie słowne, czasowe odbieranie przywileju, poinformowanie rodziców, itp.)

Rozdział 7

ZASADY PRZYJMOWANIA I SKREŚLANIA Z LISTY WYCHOWANKÓW

§ 22

 1. Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka, dla którego rodzice wybierają tę placówkę i akceptują jej charakter.
 2. Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się w następujący sposób:
  1. pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola rna rodzeństwo dzieci już uczęszczających do placówki oraz dzieci o szczególnie trudnej sytuacji rodzinne] i materialnej;
  2. pozostałe dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń;
  3. rekrutacja dzieci do Przedszkola realizowana jest w miesiącach: styczeń — luty tego roku, w którym dziecko ma rozpocząć edukację przedszkolną;
  4. informację o przyjęciu dziecka udostępnia się zainteresowanym z początkiem marca każdego roku;
  5. w miarę wolnych miejsc Przedszkole prowadzi nabór także w czasie roku szkolnego;
  6. do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jeśli Przedszkole ma możliwości zapewnienia wychowankowi opieki i rozwoju;
  7. dyrektor może podjąć decyzję o odmowie przyjęcia dziecka do Przedszkola, jeśli w placówce nie ma wolnych miejsc bądź z uwagi na stan zdrowia lub inne okoliczności dotyczące dziecka, gdy Przedszkole nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków odbywania wychowania przedszkolnego.

§ 23

 1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola może nastąpić w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej miesiąc;
  2. uporczywego lub rażącego naruszania przez dziecko ustalonego w Przedszkolu porządku;
  3. zalegania z opłatami za Przedszkole, bez wyjaśnienia powodów, powyżej dwóch miesięcy;
  4. braku współpracy rodziców z nauczycielami i dyrektorem w zakresie wychowywania.
 2. O skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zostają poinformowani pisemnie.

Rozdział 8

SPOSOBY UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI

§ 24

 1. Prowadzenie Przedszkola jest działalnością oświatowo-wychowawczą podmiotu prowadzącego i nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.
 2. Fundusze na bieżącą działalność Przedszkola pochodzą z:
  1. dotacji z budżetu gminy udzielanych przedszkolom niepublicznym na mocy Ustawy o systemie oświaty oraz Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
  2. innych środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, które mogą być przeznaczone na wspieranie działalności oświatowej;
  3. opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) z tytułu wychowania przedszkolnego;
  4. darowizn i spadków.
 3. Zasady udzielania dotacji i jej rozliczania ustala organ dotujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Przedszkola.
 4. Miesięczna kwota opłat rodziców składa się z opłaty stałej i opłaty za żywienie. Opłata za żywienie dzieci ogranicza się do kwot wydawanych na zakup produktów. Opłata stała stanowi kwotę, która może być wykorzystana na remonty bieżące i doposażenie Przedszkola.
 5. Przedszkole może pobierać raz w roku od rodziców opłatę na fundusz okolicznościowy.
 6. Zajęcia dodatkowe, po wspólnym uzgodnieniu dyrektora i rodziców (opiekunów prawnych), są płatne w całości lub częściowo przez rodziców (opiekunów prawnych).
 7. W sytuacjach szczególnych mogą być stosowane ulgi i zwolnienia z płatności
 8. Wysokość opłat może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego po uzgodnieniu z rodzicami(opiekunami prawnymi)

Rozdział 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 1. Statut Przedszkolu nadaje, wprowadza w nim zmiany i uzupełnia organ prowadzący.
 2. Zmiany i uzupełnienia skutkują każdorazowo tekstem jednolitym.
 3. Statyt wchodzi w życie odpowiednio z dniem podpisania.

Podstawami prawnymi działania Przedszkola są w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz 59 ze zm.)
 2. rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2017 roku